День джигита

Эрсий 1аьдалаг1 аьлча День джигита  оал Дикача баьрий ц1айг1а. Из ц1ай лоархаш да   ерригача Кавказера къамий   ма1ача наьха. Цу дийнахьа кагий чу наха кийчаю тайп-тайпара турнираш, конкурсаш, яхьаш, сакъердамаш.  З1амаг1чарна къаьста шоашта кийчаю яхьаш. Царег1 чакха ваьлча мара з1амига саг боккъонца дика баьре ва ала йиш яц.

«Фаьра х1азилг» яхача берий бешара к1аьнкаш а лаьрхад цу яхьашта юкъе дакъа лаьца «Дика баьре» яха ц1и яккха.

Яхьашта юкъе дакъа лоацаш яр йиъ тоаба: «Бертий», «Майра к1ант1ий», «Аьрзи к1оригаш», «Чайтонгаш».

Хала яхьашта шоай денал ура оттадаь тоабашта юкъера коттало яккхар  «Майра к1ант1ий» е,  «Чайтонгаш» е яха тоабашцара къанкаш.

Ч1оаг1а самукъадаьлар  массане Дикача баьре ц1айца. Бераш хьахьекхар шоаш мел денал, нидз, майрал долаш ба. Уж боккъонца «Дика баьре» яха ц1и яккха йиш йолаш болга.

видео